PROJEKČNÍ ČINNOST

Příprava zakázky a osobní konzultace s klientem ZDARMA

 • nezávazná osobní schůzka s klientem ohledně úpřesnění jeho představ a především analýza stavu budoucího staveniště a jeho okolí
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a potřebných podkladů včetně případné varianty budoucího financování celkové výstavby

Územně plánovací informace – stavební úřad, odbor hlavního architekta a územního plánování, katastrální úřad

 • zjištění územně plánovací informace ohledně daného území jeho podmínkách využívání a změn jeho využití
 • podmínky vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínky provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti vždy uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti
se svým záměrem na změnu v území a konkrétního údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení
nebo jiného opatření v území.

Architektonická studie

 • zpracování návrhu stavby projektantem, popřípadě specialisty dané profese (koordinace specialistů – vytápění, kanalizace,
  voda, plyn, elektro)
 • studie stavby slouží k prvotnímu vyjádření stanoviska příslušného stavebního úřadu, zda Vaši stavbu je možno
  realizovat na konkrétním pozemku
 • studie stavby včetně předběžného rozpočtu slouží k prvotní konzultaci v peněžním ústavu ohledně vyřízení předběžného financování stavby – hypotéka na bydlení, stavební spoření
 • studie stavby zobrazuje dispoziční a architektonické řešení objektu stavby včetně základních identifikačních
  údajů

Projekt pro územní řízení

 • jedná o rozhodnutí stavebního úřadu, který definuje umístění stavby v území pro které je vydán územní, či
  regulační plán
 • podkladem pro vydání územního rozhodnutí je projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a
  vyjádření dotčených orgánů státní zprávy a správců technické infrastruktury
 • územní rozhodnutí stanoví závaznou velikost a polohu stavby v území
 • vydané územní rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci

Projekt pro stavební povolení

 • stavební povolení stavby je výsledkem Stavebního řízení
 • stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je třeba, i pro její užívání, a
  rozhodne o námitkách účastníků řízení